Skip naar navigatie Skip naar inhoud

Van CRF naar CASTOR

Toelichting
 
 
 
Doelgroep:
 • 3. Research & Onderwijs personeel
 • 0. Alle medewerkers
Cursusgroep:
 • 4. Vakinhoudelijke ontwikkeling
 
 
 

Beschrijving

 
 
 
For English, see below


Doel
In deze cursus krijgt u inzicht in de processen rond het opzetten van een database in Castor voor klinisch onderzoek. U zult na afloop van de cursus in staat zijn om:

 • een goed CRF (Case Report Form) te ontwerpen

 • bij CRF ontwerp al aan opslag in een database te denken

 • een workflow van uw studie te maken

 • de beste structuur in Castor te kiezen die aansluit bij uw data invoer en analyses

privacyoverwegingen toe te passen bij dataopslag

 

Doelgroep
De training is bedoeld voor (beginnende) onderzoekers en anderen die databases voor medisch onderzoek willen opzetten (bijvoorbeeld datamanagers).

 

Trainer
Advanced Data Management (ADM), Afdeling Biomedical Data Sciences.

 

Programma
Hoe ziet een goed CRF eruit? Hoe zet ik een studie op in Castor? Welke structuur en workflow past bij welk type onderzoek? Wat is het gevolg van de keuze van de structuur voor hoe de dataset er uiteindelijk uitziet? Welke privacyoverwegingen spelen een rol bij dataopslag?

Veel onderzoekers in het LUMC lopen met dit soort vragen rond. Deze cursus is bedoeld om de (beginnende) onderzoeker, en anderen die databases willen bouwen voor medisch onderzoek, antwoord te bieden op dit soort vragen. De cursus richt zich op klinisch onderzoek, maar kan ook door onderzoekers die een andere focus hebben gevolgd worden.

We zullen het proces vanaf het opstellen van een CRF (Case Report Form, een invulformulier voor patiëntdata) tot aan het opslaan van data in een database behandelen. Daarbij komen bovenstaande vragen aan de orde, maar ook allerlei andere aspecten, zoals het definiëren van variabelen. De nadruk ligt op het leren opzetten van een goede structuur in Castor, waarbij zowel wordt gelet op de invoer van data als de te verwachten analyses. De verschillende onderdelen zullen met veel praktijkvoorbeelden worden ondersteund. Globaal ziet het programma er als volgt uit:

Deel 1: Workflow en structuur
Deel 2: Oefening workflow en structuur
Deel 3: CRF
Deel 4: Datamanagement, privacy en meer

 

De cursus is geen instructiecursus voor het werken met Castor.

 

Deze cursus zal afhankelijk van de aanwezige cursisten in het Nederlands of Engels gegeven worden.


Gerelateerde cursussen

Binnen bedrijfsopleidingen is een drietal cursussen die met het gebruik van Castor te maken hebben, elk met hun eigen focus:

 1. Castor workshop: Hoe werkt Castor?

 2. Van CRF naar Castor: Hoe maak ik een goede structuur in Castor waarmee ik efficiënt data kan verzamelen en data kan analyseren?

 3. Van Database naar Dataset: Hoe bereid ik een goede dataset voor voor statistische analyses en hoe optimaliseer ik daarbij de datakwaliteit?

De laatste cursus is niet specifiek voor Castor gebruikers, maar sluit wel aan op de cursus Van CRF naar Castor.

English description:

Please send a mail to ADM@lumc.nl if you want to follow this course in English.


Aim
In this course, you will gain insight into the processes surrounding the design of a database in Castor for clinical research. At the end of the course you will be able to: • Design a good CRF (Case Report Form)

 • Think of storage in a database at the moment of CRF design

 • Make a workflow of your study

 • Choose the best structure in Castor that matches your data entry and analyses

Apply privacy considerations for data storage

 

Target group

The training is meant for (beginning) researchers and others who want to design databases for medical research (e.g. data managers).

 

Trainer
Advanced Data Management (ADM), Department Biomedical Data Sciences.

 

Program
What does a good CRF look like? How should I design a study in Castor? Which structure and workflow fits which type of research?
What is the consequence of the choice of structure for what the dataset ultimately looks like? Which privacy considerations play a role in data storage?

 

Many researchers at the LUMC have these kinds of questions. This course is intended to provide answers to these types of questions to the (beginning) researcher, and others who want to build databases for medical research. The course focuses on clinical research, but can also be followed by researchers who have a different focus.

 

We will handle the process from the drafting of a CRF (Case Report Form, a patient data entry form) to the storage of data in a database. In addition, the above questions are discussed, but also all kinds of other aspects, such as defining variables. The emphasis is on learning how to set up a good structure in Castor, taking into account both data entry and the expected analyses. The different parts will be supported with many practical examples. Overall, the program looks like this:

Part 1: Workflow and structure
Part 2: Exercise workflow and structure
Part 3: CRF
Part 4: Data management, privacy and more

 

The course is not an instruction course for working with Castor.

This course will be given in Dutch or English, depending on the students present.


 

Related courses

Bedrijfsopleidingen offers three courses that relate to the use of Castor, each with a different focus:

 1. Castor workshop: How does Castor work?

 2. Van CRF naar Castor: How do I create a good structure in Castor with which I can efficiently collect and analyze data?

 3. Van Database naar Dataset: How do I prepare a good dataset for statistical analyzes and how do I optimize the data quality?

The final course is not specific to Castor users, but it does fit in with the course Van CRF naar Castor.

Wat zijn de kosten?
Voor medewerkers van het LUMC zijn geen kosten verbonden aan het volgen van een cursus van Bedrijfsopleidingen. Ook het afdelingsbudget wordt niet aangesproken, omdat de cursussen gefinancierd worden vanuit een centraal opleidingsbudget.

Aanmelden / Advies / Meer informatie
Aanmelding kan via het bovenstaande tabblad 'Beschikbare cursussen'.
Indien de getoonde data u niet schikken of indien geen cursussen beschikbaar zijn, kunt u zich inschrijven op de interesselijst. U krijgt dan bericht van ons zodra er nieuwe cursussen zijn ingepland.
Voor meer informatie neem contact op met de  
administratie van Bedrijfsopleidingen.

 
 
 

Beschikbare cursussen

Toelichting
Sleep een kolomkop hier naar toe om te groeperen op die kolom
Cursusnaam 
Starttijd 
Van (Oplopend)
Tot 
Plaats 
Opmerkingen 
Vrije plekken 
  
xv
xv
 
Van CRF naar CASTOR 9:0018/02/202018/02/2020LUMC 15
Van CRF naar CASTOR 9:0016/04/202016/04/2020LUMC 19
Van CRF naar CASTOR 9:0018/06/202018/06/2020LUMC 20

Bij plaatsing of als geen passende datum beschikbaar is, vragen wij u zich op de wachtrij te plaatsen..